1. Het doel van de wedstrijden PAVO FRYSO BOKAAL voor jonge Friese paarden met aanleg voor de tuigpaardensport is de aanleg voor het tuigen bij deze paarden te toetsen.
 2. Deelname staat open voor 4, 5 en 6 jarige, bij het KFPS geregistreerde, paarden. Er is sprake van twee rubrieken: een voor merries en een voor ruinen/hengsten. Papieren van de paarden dienen op naam te staan bij het KFPS
 3. De Pavo Frysobokaal is een wedstrijd georganiseerd door het KFPS en de aan het KFPS gelieerde  fokverenigingen. De organisatie van de selectiedagen is in handen van het bestuur van de organiserende  fokvereniging. De (halve) finale wordt georganiseerd door het KFPS.
 4. Op de wedstrijden is het registratie- en dopingreglement van het KFPS van kracht. Hiernaast is ook het disciplinereglement en het veterinair reglement van de KNHS van kracht. Entingen volgens het KFPS keuringsreglement.
 5. Hulpmiddelen, zoals genoemd in het KNHS wedstrijdreglement aangespannen sport, zijn niet toegestaan.
 6. De paarden worden beoordeeld middels een protocol dat speciaal voor deze vorm van wedstrijden is ontwikkeld.
 7. Het beoordelingsformulier kent de volgende onderdelen: houding (10), front & stelling (10), voorbeengebruik (20), achterbeengebruik (20), zweefmoment (20) en geschiktheid als tuigpaard (20), een totaal van 100 punten.
 8. De wedstrijd bestaat uit een presentatie voor de showwagen, waarbij de bovengenoemde punten worden beoordeeld. Het maximaal te behalen aantal punten is 100. Tijdens de (halve) finale worden de paarden alleen geplaatst.
 9. De inschrijving voor de wedstrijden verloopt d.m.v. inschrijfformulieren die gepubliceerd worden in de Phryso of digitaal via MijnKFPS op de website www.kfps.nl.. De eigenaar van het deelnemende paard dient lid te zijn van een fokvereniging en het KFPS. Papieren van de paarden dienen op naam te staan bij het KFPS.
 10. De wedstrijden worden gehouden op de fokdagen, de (halve) finale wordt verreden tijdens de Centrale Keuring.
 11. Er kan per paard slechts voor één wedstrijd gedurende het seizoen worden ingeschreven.
 12. Het inschrijfgeld voor de wedstrijden bedraagt € 15,– (incl. BTW). Het inschrijfgeld blijft te allen tijde verschuldigd.
 13. De jury bestaat uit tenminste twee leden aangewezen door het KFPS.
 14. Paarden met een voldoende score (=>68%) worden afgevaardigd naar de Centrale Keuring, waar de (halve) finale wordt verreden. Op basis van het aantal per rubriek gekwalificeerde combinaties, bepaalt het KFPS of er twee of meerdere halve finales verreden worden. In het geval er een halve finale verreden wordt kan 1 menner meerdere geselecteerde paarden starten (na gelang het aantal halve finales). Het KFPS zal minimaal 1 week van tevoren duidelijk maken aan de deelnemers of er een halve finale verreden wordt. In de finale kan 1 menner slechts 1 paard rijden. Het is toegestaan om geselecteerde paarden door een andere menner voor te laten stellen tijdens de (halve) finale op de Centrale Keuring.
 15. In gevallen waarin dit reglement op het moment van de wedstrijd niet voorziet, beslist het bestuur van de desbetreffende fokvereniging in overleg met de aangestelde juryleden. In alle andere gevallen en tijdens de (halve) finale wordt het te nemen besluit genomen door de verantwoordelijke binnen het stamboekkantoor.